Odd Handegård har svært negativ holdning til vindkraft – særlig i Norge: Han bruker både gode og dårlige argumenter mot det, i langt innlegg datert 1. oktober. Han ønsker seg en 100 % nasjonal energipolitikk, med opprusting av gamle vannkraftverk som «hovedgrep».

Energiekspertene ser nå for seg en massiv omlegging fra «fossil» energi til sol- og vindkraft, for å stanse opphopingen av klimagassen CO₂ i atmosfæren. Problem med dette er at både sol og vind er temmelig ustadige som energikilder: Det trengs mye energi også når sola er borte og vinden er svak!

Løsningen er vel å lagre mye sol- og vindbasert elektrisk energi til slike tidsrom. Dette er overkommelig både teknisk og økonomisk sett, der det kan bygges pumpekraftverk så elektrisk energi kan lagres som vann med stillingsenergi i høytliggende magasiner, som er mulig mange steder i Norge.

Lagring av mye elektrisk energi i batterier blir nok for dyr, når antallet elektriske biler blir så stort at prisene på batterimetaller som litium og kobolt presses oppover. Dermed har nok det norske vannkraftsystemet framtid som «grønt batteri» for de andre landene ved Nordsjøen, der det nå satses mye på vindkraft, både «onshore» og «offshore»!

I mye av forrige århundre hadde vi 100 % nasjonal energipolitikk; men med Samlet Plan for vassdrag (fra 1984) ble det slutt på etableringen av store magasiner. Dermed ble det behov for store sjøkabler til/fra andre land, for å sikre kraftforsyningen også når det blir både «tørrår» og relativt kald vinter. Med bruk bare til import i «tørrår» og eksport i «våtår», er dette relativt dyr «forsikring» mot kraftkrise.

Med mye vindkraftutbygging også i Norge, kan vi eksportere verdifull vannkraft i alle år, i tidsrom med svak vind og importbehov i andre land ved Nordsjøen. Alternativ til mye vindkraft her, er å bygge et antall store pumpekraftverk i sørvestlig del av landet: Med det kan vi importere så mye vindkraft til opp-pumping av vann når det er kraftoverskudd i andre land, at dette kan utlikne krafteksporten når det er kraftunderskudd i de landene.

«Alle monner drar», også i den forstand at vi både kan og bør bidra til omlegging fra «fossil» til utslippsfri energiforsyning i flere land, med å bygge pumpekraftverk eller «effektverk» ved siden av nå eksisterende kraftverk, omtrent som antydet i rapporten «Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk», fra 2011.