Høyere utdanning, forskning og kompetanse er helt grunnleggende for Norges videre utvikling, og derfor også en selvsagt del av Arbeiderpartiets politikk og strategi for framtida. Arbeiderpartiet er et kunnskapsparti med en politikk som skal sette Norge i stand til å håndtere de store samfunnsutfordringene i vår tid.

Vår strategi for forskning og høyere utdanning (fra 2016), svarer på mange av dem, men i en verden i rask endring er framtidsbildene langt ifra statiske. Universitets- og høgskolesektoren og forskningssektoren har også gjennomgått store endringer de siste fire årene.

Koronapandemien tydeliggjør mange av utfordringene, og gjør dem enda mer presserende å løse.

For oss sosialdemokrater er målet rettferdig omstilling: Bærekraftig utvikling av naturressurser, økonomi, velferdsstat og samfunn. Klimautfordringene og rettferdig omstilling er vår tids største utfordring, og forsknings- og utdanningspolitikken må speile den på en helt annen måte enn før.

Alle skal ha lik rett til utdanning. Kvalitet i forskning og høyere utdanning er avgjørende for hvor godt Norge vil lykkes i framtida. Vi mener at det neste statlige forskningsløftet må tas i Innlandet. Raske endringer øker behovet for kontakt mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet. Vi mener høyere ut­danning må være tilgjengelig uansett hvor du bor.

Universitet og høgskoler må derfor spille på lag med kommuner og fylket for å møte behovet for livslang læring. Vi skal støtte opp om og utvikle institusjonene, herunder forsterke NTNU i Gjøvik og støtte at Høgskolen i Innlandet blir universitet.

Akademikere er også vanlige folk med vanlige liv som skal leves, arbeidslivet for akademikere skal være ryddig og trygt.

Vi trenger satsing på akademisk kunnskap og høyere kompetanse for å meisle ut de beste løsningene for framtida.

Arbeiderpartiet har oppdatert 40 av sine mål og strategier, og noen av de viktigste momentene er:

· Lansere en tillitsreform: Mindre mål og resultatstyring, endre regjeringens ABE-kutt.

· Mer desentralisert utdanning der du bor: Flere studieplasser fordelt i hele landet.

· Gjøre det lettere å få barn i studietiden.

· Flere faste stillinger: Mindre midlertidighet i akademia.

· Styrke utdanning og forskning innenfor klima og miljø.

Norge skal ligge i front når det gjelder å ta i bruk kunnskapsbaserte arbeidsmetoder og ny teknologi. Arbeiderpartiet går til valg med en kraftfull offensiv for felleskapet på alle områder. Viten og lærdom, evner og kvalifikasjoner har avgjørende betydning for hver enkelt av oss, og for oss alle inn i framtida.