Den 10. desember er den internasjonale menneskerettighetsdagen. Soroptimist International har også gjort dette til sin spesielle dag, fordi arbeidet for likestilling er altfor ofte også det samme som å arbeide for menneskerettigheter. «Women’s Rights are Human Rights» sa Hillary R. Clinton i sin tale på FNs kvinnekonferanse i Beijing 1995.

Alle land som er tilsluttet FN, har sluttet seg til Menneskerettighetserklæringen av 1948. I første artikkel står det «Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter.» Videre står det i andre artikkel «Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, for eksempel på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold.»

Likestilling er et av flere viktige bærekraftmål i FNs felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Soroptimister stiller seg bak FNs plan og jobber i hele verden for at jenter skal få adgang til utdanning, å bedre helse- og leveforhold og å sette kvinner i stand til å lede og finne arbeid.

Volden mot kvinner har dessverre økt over hele verden, og dette omtales som «The hidden war on women». Over hele verden har 1 av 5 kvinner opplevd vold i løpet av pandemien det siste året. Vold i nære relasjoner er ikke et familieanliggende, det er av Europarådet anerkjent som et samfunnsproblem. Norge har gjennom ratifiseringen av Istanbulkonkvensjonen forpliktet seg til å forebygge og bekjempe vold mot kvinner og vold i nære relasjoner gjennom lovverk og nasjonale og kommunale handlingsplaner. Soroptimistene jobber med påvirkning av myndighetene og med å forhindre vold i nære relasjoner gjennom holdnings- og kunnskapsarbeid. Som det står i tredje artikkel i Menneskerettighetserklæringen: «Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.»

Likestilling er et bilde av motsetninger og paradokser. På den ene siden øker motstand i enkelte land og regioner mot kvinners rettigheter. På den andre siden viser trenden at likestilling er på fremmarsj, ved at myndighetene målrettet gir kvinner mulighet til å delta på lik linje med menn, på alle plan i samfunnet.

I kjernen av motsetningene ligger ideologier som anser likestilling som en trussel mot familieverdier. På den ene siden er det krefter som vil beholde bestemte kjønnsroller, på andre siden kampen om jentenes og kvinnenes rett til å bestemme over egen kropp og seksualitet. Vi minner om at det er en menneskerettighet å ha rett til frihet.

Soroptimistene tror at en viktig nøkkel til en lysere fremtid for likestilling og menneskerettigheter, er at alle jenter må få adgang til utdanning. Jenter som er utsatt for å bli giftet bort som barn eller ungdom eller står i fare for å bli ofre for menneskehandel, må få adgang til skolegang der de kan oppleve trygghet og få kunnskap som kan hjelpe dem i viktige livsvalg.