Senterpartiet er glad for at det på mange områder går godt i norsk økonomi for tiden. Dessverre bruker ikke regjeringen muligheten til å se hele Norge, men heller til å føre en politikk som bidrar til økte sosiale og geografiske forskjeller. Skal vi sikre framtida til vår felles velferd, må regjeringa ha bedre svar. Særlig utfordrende er avhengigheten av oljepenger, svært lave og synkende fødselstall, historisk sett lav sysselsettingsandel og høy gjeldsbelastning. Skal tjenester være gode i hele landet, må det også mer midler og færre tellekanter fra staten til kommunene.

Vi ønsker et samfunn med tjenester nær folk og verdiskaping i hele landet. De siste seks årene har regjeringa sentralisert arbeidsplasser, tjenestetilbud, økonomiske ressurser, makt og innflytelse. I offentlig sektor har regjeringen foreslått og delvis fått gjennomslag for sentraliserende reformer i kommunesektoren, sykehussektoren, høyskole- og universitetssektoren, politiet, Skatteetaten og fengselsvesenet. Regjeringen har gjort lov- og skattemessige endringer som har åpnet opp for mer privatisering og stordrift, på bekostning av nærhet.

Senterpartiet foreslo i vårt alternative statsbudsjett skatteendringer som skal bidra til å jevne ut de sosiale og geografiske forskjellene mellom folk, som regjeringen har bidratt til å forsterke. Samtidig foreslår Senterpartiet å redusere avgiftene med 3,7 mrd. Kroner, fordi avgifter ikke tar godt nok høyde for hvor man bor, hva man jobber med eller hva slags inntekt man har. Samtidig mener vi at et godt familieliv henger sammen med et godt arbeidsliv. God helse- og fødselsomsorg i hele Norge og et velorganisert arbeidsliv gir grunnlag for et godt familieliv. Vi vil bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Blant annet vil vi styrke fagorganiseringen og øke fagforeningsfradraget.

Helt grunnleggende er også beredskapen vår. Senterpartiet ønsker en økning i de frie midlene til politidistriktene for å sikre god politidekning i alle deler av landet og for å motvirke effektene av regjeringens sentraliserende politireform. Samtidig prioriterer vi mer midler til lokalsykehus, ambulansetjeneste og fødetilbud i distriktene. Hær og forsvar foreslår vi også mer til, for å sikre suvereniteten og en god nok kapasitet. Brannvesenet tar vi tak i gjennom kommunebudsjettene.

I disse dager jobber folkevalgte rundt i hele fylket med å få endene til å møtes når budsjetter lokalt skal bli vedtatt. Det hjelper ikke med store ambisjoner nasjonalt, når regjeringa ikke setter kommunene i stand til å leve opp til dem. Omfanget av lovpålagte tjenester er enorme, samtidig som vi som innbyggere stadig forventer mer av kommunen vår. Dette koster, og lar seg ikke finansiere ved effektivisering aleine. Vi foreslår at bevilgningene til kommuner og fylkeskommuner blir økt med 4,4 mrd. kroner i 2020. Dessverre får vi ikke flertall for våre forslag i høst heller, men vi fortsetter å jobbe for et bedre alternativ og en lysere utvikling for hele landet.