Etter noen travle fridager er vi tilbake i hverdagen igjen. I kommunestyre og administrasjon venter ei travel uke med mange saker, inkludert en stor sak som er svært viktig for Utdanningsforbundets medlemmer i Gran: Utredning av barnehage- og skolestruktur - mål og vurderingskriterier.

Rådmannens innstilling til kommunestyret, er at Gran kommune setter i gang et arbeid med å utrede ny barnehage- og skolestruktur i Gran, der utredninga tar utgangpunkt i følgende mål:

1) Gran kommune skal ha en desentralisert barnehage- og skolestruktur som dekker kommunen godt geografisk, selv om antall tjenestesteder reduseres.

2) Kvalitet i det pedagogiske tilbudet i barnehage og skole sikres ved at en større andel av ressursene brukes på barn og unge, og mindre på bygg.

3) Nye og nyrenoverte barnehager og skoler skal ha tilnærmet full kapasitetsutnyttelse.

4) Barnehage og skoler skal sees i sammenheng, og oppvekstsentre skal etableres der det er hensiktsmessig.

Utdanningsforbundet Gran mener at punkt 2, om kvalitet, bør prioriteres høyest. Det faglige og pedagogiske innholdet må være førende for strukturen kommunen velger. Her er vi helt på linje med Gran ungdomsråd, som sier at elevenes trivsel og læring må settes først. Barn og elevers trivsel og læring handler om kvalitet i det pedagogiske og faglige tilbudet. Da trenger Gran kommune tilstrekkelig mange dyktige lærere, hensiktsmessige bygg og oppdaterte læremidler. Å drive gode skoler og barnehager krever nok ressurser, det kan vi verken planlegge eller utrede oss bort fra.

Mange av våre medlemmer har vært med på gjentatte runder med usikkerhet rundt framtidig struktur i oppvekstsektoren. Vi er derfor glade for å se at administrasjonen legger vekt på å lande en endelig struktur slik at vi slipper stadig nye runder med usikkerhet og negative følelser. I denne sammenhengen vil vi nok en gang understreke behovet for en åpen og inkluderende prosess der alle berørte parter får anledning til å komme til orde.

Skole- og barnehagestruktur angår veldig mange, og er et tema som vekker sterke følelser. Det kan være vanskelig å få oversikt over hele bildet hvis vi står for nær. Fra våre tillitsvalgtkolleger i Østre Toten hører vi at de har hatt god nytte av den eksterne utredninga som ble gjennomført der.

Utdanningsforbundet Gran anbefaler at også Gran kommune bestiller ei ekstern utredning. Da er det viktig at rammene for utredninga er klare, slik at vi får svar på de spørsmålene vi trenger å stille.