Norge er i full fart på vei ut av pandemien og inn i en klimaomstilling. Samtidig er vi avhengige av eksport, og når vi skal konkurrere globalt med klimavennlige produkter, må vi se til de solide miljøene vi kan bygge videre på.

Omlag 40 prosent av norsk eksport er tilknyttet olje- og gass, mens fiskerinæringen som nest største eksportnæring utgjør rundt 10 prosent. Begge næringene er enormt viktige for landet, men størrelsesforholdene tilsier også en sårbarhet. For en robust økonomi må vi bygge enda flere bein å stå på, og industriproduksjonen vår henter alt hjem store verdier.

Med ny regjeringsplattform ser vi at flere av Norsk Industris og NHOs råd er lyttet til. Eksempelvis er det bra å se at «tilgang på fornybar kraft til ny og eksisterende industri på fastlandet» prioriteres. Spesielt fordi vi finner et godt utgangspunkt for å bygge en mer robust norsk økonomi gjennom industrien i Innlandet. Her produseres for eksempel aluminiumsprofiler, mekanisert utstyr til fiskerinæringen, komponenter til bilindustrien, forsvarsmateriell og motorer til romraketter.

Les også

Det er en tydelig utålmodighet over årets Industrikonferanse

Gjennom industriklyngen på Raufoss, NCE Manufacturing og katapultsenteret Manufacturing Technology, samles industri med miljøer for forskning og utdanning. Her finner vi godt over hundre år med utvikling av kompetanse som vil være helt avgjørende fremover, enten det dreier seg om lean og digitalisert produksjon, bærekraftig materialbruk eller utvikling av komponenter og utstyr til grønnere produkter.

Medlemsvirksomhetene på Raufoss har en eksportandel på over 80 prosent og innovasjonen som foregår der er av typen vi trenger fremover. Gjennom fremragende produktutvikling, prototyping, testing, utdanning og kompetansedeling har Innlandet bygd et miljø som får internasjonal oppmerksomhet.. Klyngen representerer landets fremste anvendelseskompetanse på automasjon og robotikk, og har årevis bidratt til kompetanseoverføring til en rekke andre industriområder som har hatt behov for å effektivisere sin produksjon. Ser vi fremover, er dette en industriell kompetanse som vil bli viktig også for etableringen av ny grønn industri, regionalt så vel som nasjonalt.

Innlandet er kanskje ikke området alle først tenker som det med best naturgitte forutsetninger for industri. Til tross for dette har man utviklet verdensledende produksjons- og kompetansemiljøer. Dette skyldes god organisering og velfungerende strukturer for innovasjon og kommersialisering. Vi finner det samme i store deler av norsk industri, og derfor er det også så viktig å smi mens jernet er varmt.

Med riktig politikk og økonomisk vilje har vi nå mulighet til å bruke den unike norske kunnskapen til å bygge klimavennlig industri og gripe mulighetene i den globale omstillingen. Men da må vi spille hverandre gode og jobbe på tvers.