246 mill. i årsresultat for Totens Sparebank: Det vil lag og foreninger nyte godt av

2019 ble et godt år for Totens Sparebank, og administrerende banksjef Rolf E. Delingsrud sier det gode årsresultatet gjør at banken kan opprettholde å støtte lag og foreninger.

DEL

– Et godt år for Totens Sparebank innebærer at banken kan opprettholde støtten til lokale lag og foreninger, samtidig som soliditeten styrkes og bankens egenkapitalbeviseiere får en konkurransedyktig avkastning, sier Delingsrud i en pressemelding.

Foreløpig regnskap for konsernet viser et resultat på 246,3 millioner kroner mot 231,8 millioner kroner i 2018. Resultatet etter skatt ble 193,3 millioner kroner. Konsernet passerte også 20 milliarder i forretningskapital i løpet av andre halvår.

– Den positive utviklingen i rentenettoen er hovedårsaken til resultatforbedringen fra ordinær drift, mens et godt utbytte fra Eika Gruppen AS bidro til et sterkt driftsresultat også totalt, opplyser Delingsrud.

Ordinær drift inklusive tap på utlån viser et resultat på 215,2 mill. kroner, mot 194,7 mill. kroner i 2018, og det opplyses at driftskostnadene har økt noe mer enn pris- og lønnsveksten som følge av ekstrakostnader knyttet til antihvitvaskarbeidet.

Bankens styre foreslår at det utbetales 8,50 kroner i kontantutbytte per egenkapitalbevis, og at det avsettes 7,0 millioner kroner til gaver til allmennyttige formål, skriver Totens Sparebank i pressemeldingen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken