180 boliger ligger innenfor støysonene til skytebanene på Skreia

– Det ligger 60 boliger innenfor rød støysone og ytterligere 120 innenfor gul støysone på Skreia.