Ingen skal beskylde Bygdeinitiativet i Vang for passivitet i sin seks år lange kamp for fullføring av restasfalteringen av den gjenstående 3,47 km lange grusparsellen av den 15 km lange fylkesvegen fra Vestre Slidre til Vang – en kamp som fortoner seg som «Davids kamp mot Goliat»

Til tross for en rekke folkemønstringer, medieomtaler, leserinnlegg, kontakter med politiske partier og politikere i både fylkeskommunen og på Stortinget, har vi så langt talt for «døve ører». Selv Vang kommune – vertskommune for fylkesvegen sammen med Vestre Slidre kommune – har maktet å vinne tilslutning for en godt begrunnet restasfaltering – uvisst av hvilken grunn.

Grusparsellen fremstår fortsatt som et «åpent sår» på denne fylkesvegen og bidrar til å segmentere folks oppfatning av at fylkeskommunen fortsetter å praktisere en «klattvis» fylkesvegpolitikk – stikk i strid med fylkeskommunens uttalte politikk om det motsatte – helt, ikke klattvis og delt.

For de som ikke kjenner denne kampsaken, selv om den har versert i avisene i Valdres og Oppland helt siden Bygdeinitiativet så dagens lys i påsken 2014, så kan nevnes at sakens kjerne er at selv om fylkeskommunen for lang tid siden vedtok og startet asfaltering av fylkesvegen fra Lomen til Vang, gjenstår det fortsatt en kort grusparsell etter at asfalteringsarbeidet brått og uventet ble avbrutt i 2009, for ikke å bli videreført. Det er utrolige 11 år siden!

Ingen bør derfor undres over at tålmodige vegbrukere og lokalbefolkning nå krever at restasfalteringen gjennomføres slik at denne fylkesvegen kan fases ut av registeret over «fylkesveger som helt eller delvis mangler fast dekke». Det er på høy tid – saken er overmoden, noe den har vært i flere år. Folket venter politisk vilje og handlekraft av politikerne i den nye fylkeskommunen.

En rekke ganger er kravene fra oss i Bygdeinitiativet, som spiller en aktiv, målrettet og uslitelig rolle som pådriver og støttespiller for Vang kommune, avvist med den begrunnelse at det ikke er budsjettmidler til finansiering av restasfalteringen.

Begrunnelsen faller på sin egen urimelighet. Selvfølgelig er det budsjettmidler. Det hele handler om politisk vilje til å prioritere denne sterkt forsømte vegparsellen når de årlige budsjettmidlene skal fordeles.

Heller ikke da det i 2019 ble fordelt udisponerte midler fra budsjettets «Åpen post» fant i fylkespolitikerne plass til restasfalteringen.

Når fylkesveg 293 hver gang får tildelt «svarteper» i det politiske spillet om hvem som skal bli vinner eller taper i de årlige budsjettbehandlingene, så utløser dette en blanding av fortvilelse og raseri, samtidig som det reiser spørsmål om hvorfor denne fylkesvegen i Vang aldri får tildelt berettigede midler, mens tilsvarende fylkesveger andre steder i Valdres kan glede seg over tildeling av vedlikeholdsmidler.

Uforståelig er det også når fylkeskommunen i sitt handlingsprogram for fylkesveger skriver at vedlikehold skal prioriteres fremfor investeringer i nye vegprosjekter, og at det er et ambisiøst mål å redusere antall kilometer grusveger. Restasfalteringen dreier seg ikke om et nytt vegprosjekt men fullføring av et avbrutt asfalteringsprosjekt..

Vi i Bygdeinitiativet forventer derfor at den nye fylkeskommunen tar de nødvendige grep og sørger for snarlig asfaltering av grusparsellen.

Oppmuntret av det omfattende forarbeidet høsten 2018 – en forutsetning for etterfølgende asfaltering – har Bygdeinitiativet fremmet et nytt brev til Innlandet fylkeskommune hvor vi ber om at saken legges frem til behandling i det nye Utvalget for Samferdsel når utvalgsmedlemmene møtes 29. januar.

Vi setter vår lit til at vi denne gangen blir bønnhørt av den nye fylkeskommunen slik at det avsettes nødvendige vedlikeholdsmidler til fullføring av asfalteringsprogrammet for fylkesveg 293.

Et nytt avslag vil føles som et respektløst og urettferdig slag i ansiktet for alle som til daglig er avhengige brukere av denne viktige fylkesvegen som både er sambindingsveg mellom kommunene Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre og samtidig omkjøringsveg for E16. Med slike viktige tilleggsfunksjoner burde restasfalteringen for lengst vært prioritert ved tildeling av budsjettmidler, slik det fremgår av «Handlingsprogram for fylkesveger».

Vegbrukere og lokalbefolkning har ventet lenge nok – nå må det være vår tur!