En ny regjering her til lands får noen store arbeidsoppgaver foran seg. For oss i Gjøvik og Gjøvikregionen er det heller ingen tvil om at vi må få hjelp av en ny regjering for å få løst noen utfordringer vi har. Jeg skal kort nevne ti viktige saker som en ny regjering må ordne opp i sammen med oss.

1) Gjøviks skoger har klimaløsninger for framtida

Gjøvik har ei aktiv skognæring med mange aktive skogeiere. Ja, skogeierne er våre lokale klimakrigere. Gjennom den skjøtsel generasjoner med skogeiere har sørget for, bidrar skogen meget godt inn i vår nasjonale klimapolitikk. Vi står klare til å utvikle nye arbeidsplasser innenfor denne sektoren. Lokalt har vi bedrifter som internasjonalt er langt fremme i klimavennlige løsninger, som for eksempel Hunton.

2) Desentralisert legeutdanning til NTNU

Monopolet som Universitetet i Oslo har hatt på praksisplasser for legestudenter i Sykehuset Innlandet må fjernes. Det er urimelig at NTNU, som i fem år har hatt universitet på Gjøvik, ikke kan etablere en desentralisert legeutdanning her fordi hovedbølet ligger i Trondheim. En ny regjering må sørge for en mer fleksibel fordeling av praksisplasser.

3) Enklere regler for spredt boligbygging

Det må bli enklere for folk som vil bygge boliger utenfor bykjernen. I dag er det et kolossalt press mot kommunale myndigheter for at vi skal fortette, bygge høyere og bruke færre arealer til boliger. Det makter vi å gjøre, men så fort vi ønsker å etablere boliger eller boligfelt i distriktene våre, møter vi motbør fra både stat og regionale myndigheter. En ny regjering må sørge for smidigere regler for dette.

4) Mobil og bredbånd – i hele kommunen

Sjøl om vi i Gjøvik har sørget for at det nå bygges ut mobil og bredbånd i store deler av kommunen, er vi ikke i mål med hele kommunen. Men vi kan ikke gi oss før vi har hundre prosent dekning av høyhastighetsbredbånd til alle kommunens husstander. Det er viktig at alle har mulighet til å delta i digitaliseringen. En ny regjering må sørge for penger til at vi når alle.

5) Større refusjon for ressurskrevende tjenester

Gjøvik kan i dag, som alle andre kommuner, søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter som ytes i særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester overfor enkeltmottakere. Når brukerne fyller 67 år, opphører refusjonen. Men mennesker slutter ikke å ha slike behov etter at de fyller 67 år, snarere tvert imot. En ny regjering må sørge for at refusjon blir gitt også for personer etter at de har fylt 67 år, og senke innslagspunktet.

6) Et løft for fylkesvegene

Kampen om penger til fylkesveger er ofte en kamp om knapper og glansbilder. For de av oss som stadig kjører på fylkesveger i Vardal, Snertingdal og Biri, skjønner vi at det er utfordrende. Vi burde hatt fast veidekke på alle fylkesveier. En ny regjering må derfor bidra til et skikkelig løft for fylkesvegene.

7) Et beredskapssentrum for Norge

Gjøvik har i dag flere institusjoner som er svært viktige for Norge, ikke minst for datasikkerheten og beredskapen i offentlig og privat sektor. Norsk senter for informasjonssikring (Norsis), cyber-utdanningen ved NTNU og Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett (HDO) ligger her. Den nye regjeringen må sørge for et nasjonalt beredskapssenter for dette på Gjøvik.

8) Gjennomføring av Riksveg 4-utbyggingen

Stortinget har pekt på at Nye Veier skal gjennomføre Riksveg 4-utbyggingen fra Mjøsbrua til Hunndalen. Mange eksportarbeidsplasser i Gjøvikregionen, og utvikling av disse, er svært avhengig av at vegstandarden blir bedre og reisetiden kortere. En ny regjering må sørge for at penger blir bevilget slik at oppdraget blir gjennomført. En ny regjering får også oppdraget med å lage nye transportplaner for framtida. Da må resten av strekningen fra Hunndalen til Gjelleråsen være med – og investeringene på Gjøvikbanen må økes betraktelig!

9) Endret sykehusstyring

Helseforetaksmodellen må avvikles, og det må etableres folkevalgt styring av sykehusene vi har. En ny regjering må sørge for en styringsmodell for sykehusene som er basert på rammefinansiering med styringskrav knyttet til ventetider, behandlingskapasitet, kvalitet og budsjettkontroll. De som er ansvarlige for sykehusdriften bør også være ansvarlige ved valg.

10) Styrket matproduksjon

Vi har mange matprodusenter i Gjøvik som hver eneste dag står på for å gi oss ren og trygg mat. Matproduksjon beredskap, arbeidsplasser og levende lokalsamfunn! En ny regjering må sørge for en opptrappingsplan på dette området.