<div class="am personalia_frontpage"> <div class="greetings_container"> <div class="personalia_menu"> <div class="categories"> <a href="/vis/personalia/greetings" class="am-txt-scale--large-flex am-txt--head category_button">Folk i dag</a> </div> </div> </div> <div class="actions_container"> <div class="actions"> <a class="am-btn--basic am-btn send_button" style="background:#DE2029; color: #fff" href="/vis/personalia/greetings/new"> <span> Ny hilsen </span> <svg width="12" height="12" viewBox="0 0 12 12" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M6.8571429 5.1428571V0H5.1428571v5.1428571H0v1.7142858h5.1428571V12h1.7142858V6.8571429H12V5.1428571H6.8571429z" fill="#FFF" fill-rule="evenodd"/></svg> </a> <a class="am-btn--basic am-btn am-btn--light all_button" href="/vis/personalia"> <span> Alle </span> <svg width="7" height="12" viewBox="0 0 7 12" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M1.22.113c-.15-.15-.398-.15-.548 0L.124.66c-.15.15-.15.398 0 .548L4.91 5.995.113 10.792c-.15.15-.15.397 0 .548l.547.547c.15.15.397.15.548 0l5.62-5.62c.074-.074.112-.173.112-.273 0-.1-.038-.198-.113-.273L1.22.114z" fill="#292827" fill-rule="evenodd"/></svg> </a> </div> </div> <div class="category_container"> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29078771"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/oa/lifeloop/birthday/20170425204727-1353-jdp2/500sq.jpg' class="image" alt="Tone perstuen" title="Tone perstuen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Tone perstuen er 44 år </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29043542"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/oa/lifeloop/birthday/20170423205106-1000-cuot/500sq.jpg' class="image" alt="Mari Milward Storsveen" title="Mari Milward Storsveen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Mari Milward Storsveen er 30 år </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29037833"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/oa/lifeloop/birthday/20170423153252-563-b2w7/500sq.jpg' class="image" alt="Espen Martinsen" title="Espen Martinsen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Espen Martinsen er 30 år </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29029721"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/oa/lifeloop/birthday/20170423045942-761-wpcn/500sq.jpg' class="image" alt="Emma Sofie Myhrvold" title="Emma Sofie Myhrvold" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Emma Sofie Myhrvold er 7 år </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29033056"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/oa/lifeloop/birthday/20170423102705-1778-al6p/500sq.jpg' class="image" alt="Selma Marielle" title="Selma Marielle" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Selma Marielle er 4 år </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/28960851"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/oa/lifeloop/birth/20170419114417-750-wto7/500sq.jpg' class="image" alt="Ann jeanett Gihleengen og Kjell Erik Bakkelund" title="Ann jeanett Gihleengen og Kjell Erik Bakkelund" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Ann jeanett Gihleengen og Kjell Erik Bakkelund har fått barn </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29075708"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/oa/lifeloop/birth/20170425180213-1000-ehqq/500sq.jpg' class="image" alt="Trygve og Marthe Hillestad" title="Trygve og Marthe Hillestad" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Trygve og Marthe Hillestad har fått barn </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/28947150"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/oa/lifeloop/birth/20170418145736-667-1uvy/500sq.jpg' class="image" alt="Maiken Sollie og Erling Magnus Brøste" title="Maiken Sollie og Erling Magnus Brøste" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Maiken Sollie og Erling Magnus Brøste har fått barn </p> </div> <div class="thumbnail is-ref am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29077134"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/oa/lifeloop/just_married/20170425192554-1498-qvqb/500sq.jpg' class="image" alt="Liv Merethe Strandengen og Kjell Arne Rolijordet" title="Liv Merethe Strandengen og Kjell Arne Rolijordet" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Liv Merethe Strandengen og Kjell Arne Rolijordet har giftet seg </p> </div> </div> <hr class="ruler"> </div>