<div class="am personalia_frontpage"> <div class="greetings_container"> <div class="personalia_menu"> <div class="categories"> <a href="/vis/personalia/greetings" class="am-txt-scale--large-flex am-txt--head category_button">Folk i dag</a> </div> </div> </div> <div class="actions_container"> <div class="actions"> <a class="am-btn--basic am-btn send_button" style="background:#DE2029; color: #fff" href="/vis/personalia/greetings/new"> <span> Ny hilsen </span> <svg width="12" height="12" viewBox="0 0 12 12" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M6.8571429 5.1428571V0H5.1428571v5.1428571H0v1.7142858h5.1428571V12h1.7142858V6.8571429H12V5.1428571H6.8571429z" fill="#FFF" fill-rule="evenodd"/></svg> </a> <a class="am-btn--basic am-btn am-btn--light all_button" href="/vis/personalia"> <span> Alle </span> <svg width="7" height="12" viewBox="0 0 7 12" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M1.22.113c-.15-.15-.398-.15-.548 0L.124.66c-.15.15-.15.398 0 .548L4.91 5.995.113 10.792c-.15.15-.15.397 0 .548l.547.547c.15.15.397.15.548 0l5.62-5.62c.074-.074.112-.173.112-.273 0-.1-.038-.198-.113-.273L1.22.114z" fill="#292827" fill-rule="evenodd"/></svg> </a> </div> </div> <div class="category_container"> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29467268"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/oa/lifeloop/birthday/20170523115955-1101-ww70/500sq.jpg' class="image" alt="Gunn Beate Haugen" title="Gunn Beate Haugen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Gunn Beate Haugen er 50 år </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29435399"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/oa/lifeloop/birthday/20170521082523-750-hzg4/500sq.jpg' class="image" alt="Ole Jonas Eng Hagen" title="Ole Jonas Eng Hagen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Ole Jonas Eng Hagen er 8 år </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29416145"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/oa/lifeloop/birthday/20170519093144-961-m6km/500sq.jpg' class="image" alt="Roar Moastuen" title="Roar Moastuen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Roar Moastuen er 50 år </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29434715"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/oa/lifeloop/birthday/20170521065309-563-27h7/500sq.jpg' class="image" alt="Lisbeth Grønvold" title="Lisbeth Grønvold" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Lisbeth Grønvold er 30 år </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29419545"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/oa/lifeloop/birthday/20170519142303-563-3kkk/500sq.jpg' class="image" alt="Theo Henry &amp; Leah Kristin" title="Theo Henry &amp; Leah Kristin" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Theo Henry & Leah Kristin er 9 år </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29335959"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/oa/lifeloop/just_married/20170512223206-1075-8ah0/500sq.jpg' class="image" alt="Hege Vingebakken og Gunder Winther" title="Hege Vingebakken og Gunder Winther" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Hege Vingebakken og Gunder Winther har giftet seg </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29428707"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/oa/lifeloop/birth/20170520123520-563-2v7v/500sq.jpg' class="image" alt="Marte Tverli og Trond Kenneth Lauritsen" title="Marte Tverli og Trond Kenneth Lauritsen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Marte Tverli og Trond Kenneth Lauritsen har fått barn </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29311422"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/oa/lifeloop/birth/20170511123408-1333-o6nh/500sq.jpg' class="image" alt="Edita og Jørn Løkken" title="Edita og Jørn Løkken" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Edita og Jørn Løkken har fått barn </p> </div> <div class="thumbnail is-ref am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29487125"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/oa/lifeloop/birth/20170524145653-1505-sha8/500sq.jpg' class="image" alt="Helene og Jens Lyshaugen" title="Helene og Jens Lyshaugen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Helene og Jens Lyshaugen har fått barn </p> </div> </div> <hr class="ruler"> </div>